Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar Pelaksana K13


Panduan penilaian merupakan rambu-rambu bagi para pendidik dan satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menjadi pedoman untuk merencanakan, melaksanakan, mengolah, dan membuat laporan hasil penilaian secara akuntabel dan informatif.

1. Tujuan
Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar ini dimaksudkan sebagai:
  • Acuan pendidik dan satuan pendidikan dalam merencanakan, mengembangkan instrumen, melaksanakan, dan mengolah serta melaporkan hasil penilaian.
  • Acuan pendidik dan satuan pendidikan dalam menerapkan program remedial dan program pengayaan. 
  • Acuan kepala sekolah, pengawas, dan pemangku kepentingan dalam memberikan pembinaan kepada pendidik.
  • Acuan orangtua dalam memahami hasil penilaian dalam buku rapor peserta didik
2. Ruang Lingkup
Panduan penilaian untuk sekolah dasar mencakup konsep penilaian; penilaian oleh pendidik yang meliputi penilaian aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan, dan penilaian aspek keterampilan; dan penilaian oleh satuan pendidikan.

3. Sasaran
Sasaran Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar adalah:

  • Pendidik.
  • Kepala sekolah.
  • Pengawas sekolah.
  • Pembina SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi.
  • Orangtua.


File selengkapnya dapat didownload pada tautan berikut ini:
Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar

0 Response to "Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar Pelaksana K13"